ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  รายละเอียด :

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๓๕แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙)  พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๐ จัตวา วรรคสอง และข้อ ๑๐ เบญจ วรรคสาม และตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหนองโปร่ง หมู่ที่ ๙ ตำบลชัยเกษม โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่  ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๔ วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๒ ราย  นั้น

         

          คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย  ดังนี้.                

          ๑.  หจก.น.รุ่งเรืองธุรกิจ

          ๒.  หจก.ชัยเกษมธุรกิจ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 632 คน