ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  รายละเอียด :

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๓๕แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙)  พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๐ จัตวา วรรคสอง และข้อ ๑๐ เบญจ วรรคสาม และตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกฝายน้ำล้นหุบลุงสร้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชัยเกษม โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่  ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๕๔ วันที่    มิถุนายน  ๒๕๕๔ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๒ ราย  นั้น

         

          คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย  ดังนี้.                

          ๑.  หจก.ชัยเกษมธุรกิจ

          ๒.  หจก.รชต.สหกรุ๊ป

 

                                      ประกาศ    วันที่    มิถุนายน พ.. ๒๕๕๔

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 643 คน