ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  รายละเอียด :

อบต.ชัยเกษม ได้กำหนดการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤศจิกายน 2554

            ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2494 (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ มกราคมของปีนั้น)

 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 478 คน