ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมรสวบ-ห้วยลึก หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมรสวบ-ห้วยลึก หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ชัยเกษมเลขที่ 33/2556) ราคากลางในการก่อสร้าง 796,000.- บาท (-เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 398,000.- บาท ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 28 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เวลา 08.30 น.-16.30 น.และยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน ชั้น 3) เวลา 08.30 น.-12.00 น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน ชั้น 3) ตั้งแต่เวลา ๑1.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ๒๕๕7 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒81-6113 ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕7
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มกราคม. 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 171 คน