ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม จะทำการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมรสวบ-ห้วยลึก หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม โดยวิธีสอบราคา ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษมได้จัดทำรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้าย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มกราคม. 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 147 คน