ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนางพวง หมู่ที่ 7 ตำบลชัยเกษม
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนางพวง หมู่ที่ 7 ตำบลชัยเกษม ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,420 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,680 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ชัยเกษม เลขที่ 1/2558) ราคากลางในการก่อสร้าง 680,000.- บาท (-หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 340,000.- บาท ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เวลา 08.30 น.-16.30 น.และยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน ชั้น 3) เวลา 08.30 น.-12.00 น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน ชั้น 3) ตั้งแต่เวลา ๑1.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒81-6113 ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕8 (นายพัฒนธิชัย ขนาบแก้ว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 เมษายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 125 คน