ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนในเขตตำบลชัยเกษม จำนวน 2 สาย
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีความประสงค์จะประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนในเขตตำบลชัยเกษม  จำนวน 2 สาย  ดังนี้

           โครงการที่ 1  ก่อสร้างถนน คสล.สายยางเขา-ทุ่งน้อย หมู่ที่ 5,7 ตำบลชัยเกษม ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกสองข้างทาง ข้างละ0.50 เมตร(ตามแบบ อบต.ชัยเกษมเลขที่ 27/2560)  กำหนดราคากลางในการก่อสร้างเป็นเงิน 923,772.- บาท  (-เก้าแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน-)

           โครงการที่ 2  ก่อสร้างถนน คสล.สายสหกรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 467 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,335 ตร.ม. พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกสองข้างทาง ข้างละ0.50 เมตร(ตามแบบ อบต.ชัยเกษมเลขที่ 29/2560) กำหนดราคากลางในการก่อสร้างเป็นเงิน 1,495,629.- บาท   (-หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน-)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 462 คน