ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : อบต.ชัยเกษมเปิดรับลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษมได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

มติ วันที่ 26 มีนาคม 2562 ขยายระยะเวลาจาก 3 ปี เป็น 6 ปี และขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมาย รวมเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี

คุณสมบัติผูมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

1.เด็กที่รับสิทธิ์ในปีงบประมาณ 2559-2561 รับเงินต่อเนื่องจนครบอายุ 6 ปี

2.เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ทีมีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับสิทธิ์ ให้ได้รับสิทธิ์เมื่อมาลงทะเบียน จนครบอายุ 6 ปี

3.เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ได้รับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ปี

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

1)แบบคำร้องลงทะเบียน (ดร.01)

2)แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)หรือสำเนาสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดา

3)บัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์หรือผู้ปกครอง

4)สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

5)สูติบัตรเด็กแรกเกิด

6)สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด(ธกส ,กรุงไทย ,ออมสิน)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 127 คน