ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
01 ต.ค. 2564
2 การยิ่นแบบและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปรจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
01 ต.ค. 2564
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ดาวน์โหลดเอกสาร
47
24 ก.ย. 2564
4 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
01 ก.ย. 2564
5 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
149
17 ส.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์ Application “คุ้มครองเด็ก” ดาวน์โหลดเอกสาร
182
13 ก.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถแจ้งภัย และร้องขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวก ดาวน์โหลดเอกสาร
216
05 เม.ย. 2564
8 ขอเชิญชวนผู้รับบริการ (หน่วยงานของรัฐ/ บริษัทเอกชน /ประชาชน) ที่รับบริการหรือติดต่อในเรื่องอื่น ๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการปร ดาวน์โหลดเอกสาร
202
01 เม.ย. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่อง โอนทรัพย์สินให้กับหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
213
01 เม.ย. 2564
10 ประกาศการจ่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพที่ได้ดำเนินการจำหน่ายออกจากทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
255
08 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12