ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
32
20 เม.ย. 2563
2 แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
29
20 มี.ค. 2563
3 ประกาศ อบต.ชัยเกษม เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง และขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
122
20 ก.พ. 2563
4 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
59
01 ต.ค. 2562
5 การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
27 ก.ย. 2562
6 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
20 ก.ย. 2562
7 อบต.ชัยเกษมเปิดรับลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
94
12 มิ.ย. 2562
8 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง และขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
119
06 มิ.ย. 2562
9 ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
16 พ.ค. 2562
10 การประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
26 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10