ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 การประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
26 มี.ค. 2562
12 การประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
26 มี.ค. 2562
13 การประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
26 มี.ค. 2562
14 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
28 ม.ค. 2562
15 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
53
25 ม.ค. 2562
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
45
21 ม.ค. 2562
17 จดหมายข่าว อบต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
34
31 ต.ค. 2561
18 การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
63
04 ต.ค. 2561
19 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององคืการบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
18
04 ต.ค. 2561
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
6
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  2 |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10