ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 การประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
26 มี.ค. 2562
22 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
28 ม.ค. 2562
23 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
69
25 ม.ค. 2562
24 ประกาศการมอบอำนาจของนายกให้ปลัด อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
38
25 ม.ค. 2562
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
64
21 ม.ค. 2562
26 รายงานประเมินผลตนเองการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
35
07 ม.ค. 2562
27 ประกาศแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
07 ม.ค. 2562
28 จดหมายข่าว อบต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
52
31 ต.ค. 2561
29 การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
80
04 ต.ค. 2561
30 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององคืการบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
37
04 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  3 |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11