ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 รายงานประเมินผลตนเองการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
481
07 ม.ค. 2562
42 ประกาศแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
478
07 ม.ค. 2562
43 จดหมายข่าว อบต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
489
31 ต.ค. 2561
44 การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
531
04 ต.ค. 2561
45 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององคืการบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
481
04 ต.ค. 2561
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
468
01 ต.ค. 2561
47 การประชาสัมพันธ์แนะนำผลิตภัณฑ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
525
27 มิ.ย. 2561
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
467
01 เม.ย. 2561
49 รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
508
15 มี.ค. 2561
50 รับจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
521
15 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  5 |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12