ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
05 ก.ย. 2559
52 ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
22 ส.ค. 2559
53 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือนมีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
05 เม.ย. 2559
54 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ศูนย์กู้ชีพ - กู้ภัย อบต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
310
05 ต.ค. 2558
55 แนวทาง/ขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
73
19 ม.ค. 2558
56 การมอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้อำนวยการกองคลังปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
75
05 ม.ค. 2558
57 การชำระภาษีท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
383
01 ต.ค. 2557
58 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
01 ต.ค. 2557
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม พุทธศักราช 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
06 ต.ค. 2556
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
06 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  6 |7|  |8|  |9|  |10