ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงาส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติงาน ประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ,นักวิช ดาวน์โหลดเอกสาร
81
08 พ.ค. 2560
52 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
54
04 เม.ย. 2560
53 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกันผุ้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
06 ก.พ. 2560
54 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
50
04 ม.ค. 2560
55 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ดาวน์โหลดเอกสาร
40
03 ม.ค. 2560
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการบริหารราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
07 พ.ย. 2559
57 ข้อมูลพื้นฐานตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
85
03 ต.ค. 2559
58 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
14 ก.ย. 2559
59 การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
74
14 ก.ย. 2559
60 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
05 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  6 |7|  |8|  |9|  |10|  |11