ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
22 ส.ค. 2559
62 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือนมีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
05 เม.ย. 2559
63 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ศูนย์กู้ชีพ - กู้ภัย อบต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
367
05 ต.ค. 2558
64 แนวทาง/ขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
87
19 ม.ค. 2558
65 การมอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้อำนวยการกองคลังปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
90
05 ม.ค. 2558
66 การชำระภาษีท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
398
01 ต.ค. 2557
67 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
148
01 ต.ค. 2557
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม พุทธศักราช 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
06 ต.ค. 2556
69 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
06 ต.ค. 2556
70 ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
332
12 ก.พ. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  7 |8|  |9|  |10|  |11