ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ดาวน์โหลดเอกสาร
503
03 ม.ค. 2560
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการบริหารราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
591
07 พ.ย. 2559
73 ข้อมูลพื้นฐานตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
562
03 ต.ค. 2559
74 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
520
14 ก.ย. 2559
75 การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
591
14 ก.ย. 2559
76 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
547
05 ก.ย. 2559
77 ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
521
22 ส.ค. 2559
78 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือนมีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
534
05 เม.ย. 2559
79 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ศูนย์กู้ชีพ - กู้ภัย อบต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
895
05 ต.ค. 2558
80 แนวทาง/ขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
551
19 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  8 |9|  |10|  |11|  |12