ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ แผนงานสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
367
11 ก.ย. 2563
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
371
11 ก.ย. 2563
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
369
11 ก.ย. 2563
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 35 รีม ดาวน์โหลดเอกสาร
361
11 ก.ย. 2563
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
363
11 ก.ย. 2563
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
359
11 ก.ย. 2563
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรทั่วไป จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
359
11 ก.ย. 2563
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
362
11 ก.ย. 2563
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 จอ ดาวน์โหลดเอกสาร
366
11 ก.ย. 2563
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงเสาวิทยุไดโพล รหัส 107 41 0001 ดาวน์โหลดเอกสาร
361
09 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  19 |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100