ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ ของกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
11 ก.ย. 2563
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
11 ก.ย. 2563
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ แผนงานสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
3
11 ก.ย. 2563
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
11 ก.ย. 2563
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
3
11 ก.ย. 2563
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 35 รีม ดาวน์โหลดเอกสาร
1
11 ก.ย. 2563
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
1
11 ก.ย. 2563
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
11 ก.ย. 2563
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรทั่วไป จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
11 ก.ย. 2563
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
11 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  2 |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80